MyNation KnowledgeBase

Landmark Judgments and Articles on Law

Register to Download

Protection order, Residence order and Maintenance under DV Act Rejected

IN THE COURT OF THE METROPOLITAN MAGISTRATE
TRAFFIC COURT – IV, BANGALORE

PRESENT: GAYATHRI.S.KATE, B.com, LLB.,MMTC – IV, BANGALORE

DATED : THIS THE 16TH DAY OF OCTOBER 2017

Crl.Misc.No.151/2013

PETITIONER: Smt. J. Deepa,
Age: 24 years,
W/o. Sri Devaraj P.,
D/o. Sri Jagadish,
R/at No.23, Adarshnagar,3rd Main Road, 3rd cross,Nagarbhavi,Bangalore – 560 072

VS.

RESPONDENT: Sri Devaraj P.,
Age: 33 years,
S/o. Late G. Puttaiah,
R/at No.100/B,
Basaveshwraa Nilaya,
Annasandra playa,Yellamma temple street,H.A.L. Post,Bangalore – 560 017

JUDGEMENT
This is a petition filed by the petitioner U/s.12 of Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 seeking relief’s U/s.18, 19, 20 and 22 of the said Act.

2. The case of the petitioner in brief is as under:

It is the case of the petitioner that she was married to respondent on 09-11-2012 at H.V.R Kalyana Mantapa, Magadi Road, Bangalore as per Rites and Customs prevailing in their community. It is submitted that after the marriage, the petitioner and the respondent went to respondent’s rented house at Annapoorneswari Nagar, Bangalore they lived together in the said house and the petitioner had discharged her marital obligations towards the respondent as a dutiful wife. It is submitted that just two days after the marriage, the respondent demanded a sum of Rs.2,00,000/- as dowry from the parents of the petitioner. However, the petitioner convinced the respondent to wait for some time as the marriage was performed only two days before and her parents should come out from the financial crisis as they spent huge sum for the marriage. In spite of the above the respondent has continued with the same attitude and developed hatred attitude towards the petitioner. He also started humiliating the petitioner every day and started harassing the petitioner mentally, emotionally, verbally and physically. It is submitted that after 25 days of the said accident, the neck chain which was given by the parents was missing in his neck. When the petitioner asked about the neck chain, the respondent has stated that since the petitioner has failed to bring the dowry, and since the respondent has huge loans, he has pledged the said chain to clear the said loan and further threatened the petitioner that she shall not question him and if she questions the respondent, he will send the petitioner to her parents house. It is submitted that every day, without any reasons and no fault of the petitioner, the respondent picks up the quarrel with the petitioner and used to humiliate the petitioner stating that her parents have no capacity to pay a sum of Rs.2,00,000/- as dowry and if he were married to some other girl, he would have got heavy dowry and subjected the petitioner to verbal and mental cruelty. It is submitted that the respondent has no faith in the petitioner and he always suspecting the fidelity of the petitioner, he used to suspect that the petitioner had physical relationship with other man, and therefore, the respondent forced the petitioner to undergo a body check up at the Unity Lifeline Hospital (India) Pvt. Ltd., Nagaraghavi, on 07-12-2013. It is further submitted that the respondent has not allowed the petitioner to use the mobile phone suspecting that the petitioner may reveal his mis-deeds to her parents. The petitioner was also not allowed to visit the house of her parents and any of her relatives. It is submitted that due to the strange attitude of the respondent, the petitioner took the respondent to the Unity Lifeline Hospital (India) Pvt. Ltd., Nagarabhavi, Bangalore on 18-01-2013, for counseling and explained the said attitude of the respondent. After counseling the doctor prescribed the respondent to take “Sizodon Plus’ tablets and further advised him to visit continuous treatment however the respondent never turned towards the hospital. It is submitted in addition to respondent’s mental, verbal and physical torture; the sister of the respondent Dhanamma, his brother-in-law Narayanaswamy used to call the petitioner on phone and demanding the petitioner to bring Rs.2,00,000/- as dowry. Apart from them the respondent’s elder brother Raghu and nephew Balakrishna used to visit the house and used to make the respondent quarrel with the petitioner regarding dowry amount and thereby caused mental cruelty to the petitioner. It is submitted that, without any alternative the petitioner went to her parents house and explained the above said incident, however the petitioner parents refused to lodge the complaint against the respondent and his family members only with an intention to save the marriage of the petitioner and respondent and the parents of the petitioner were also trying the mobilize the dowry amount demanded by the respondent and his family members. The petitioner and her parents were tried to find out the resident of respondent has vacated the said rented house without disclosing his whereabouts to the petitioner. In the circumstance above, on 30-06-2013, the petitioner approached the Jnanabharathi police and lodged a complaint against the respondent, his sister, brother-in-law, elder brother Raghu, and nephew Balakrishna. On receipt of the said complaint, the police have called the respondent to the police station, in spite of the counseling made by the police the respondent has refused to mend himself and refused to take back the petitioner to the matrimonial house. On the other hand the respondent is working as a contractor in Hindustan Aeronautics Ltd., (H.A.L.) and he is drawing a salary a sum of Rs.50,000/- p.m. As such she prayed for a protection order U/s.18 and residence order U/s.19, monetary relief of Rs.10,00,000/- towards compensation and maintenance as this court deems fit.

3. After registration of the case, summons was issued to the respondent and he appeared through his counsel and filed detailed statement of objection denying each and every allegations made against him.

4. In order to substantiate their respective contentions, the petitioner got examined herself as P.W.1 and got marked 16 documents as Ex.P.1 to Ex.P.16. The respondent got examined himself as R.W.1 and did not mark any documents on his behalf.

5. Heard arguments on both the sides, perused the petition, objection and available materials on record.

6. The following points would arise for my consideration.

See also  Is Property purchased in wife name belongs to Joint Family property?

1. Whether the petitioner is entitled for the relief’s as sought in the petition?

2. What order?

7. On perusal of materials before this court, My findings on the above said points are as under:

1. POINT No.1: PARTLY IN THE AFFIRMATIVE

2. POINT No.2: AS PER FINAL ORDER For the following REASONS

8. POINT No.1: To file a petition U/s.12 of the Act, it is necessary that the petitioner has to establish two things firstly, she must establish that, the petitioner and respondent or respondents lived or are living together, in a domestic relationship. Secondly, that the respondent or respondents have subjected her to acts of domestic violence. To prove the domestic relationship the petitioner is required to prove that she and the respondents have lived together in a relationship of marriage or in a relationship in the nature of marriage or related by consanguinity or adoption or as family members living together as a joint family. To prove the act of domestic violence the petitioner is required o prove any one or more of the acts committed by the respondent or respondents as contemplated U/s.3 of the Act.

9. In the present case the petitioner got examined herself as P.W.1 and got marked 16 documents from Ex.P.1 to Ex.P.16. The respondent has not disputed the marital status since the respondent has admitted the marriage and paternity the relationship between the petitioner and respondent is not in dispute and hence the said point is not seriously contested.

10. During the course of cross-examination of P.W.1 she has deposed to the following

“¢B 03.03.2014 gÀAzÀÄ F £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¹¢ÝÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ºËzÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃªÀÅ ¦.zÉêÀgÁeïgÀªÀgÀ ºÀÉAqÀw JAzÀÄ ºÉýPÉÆArgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ºËzÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. »AzÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¤ªÀÄä AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£À ¤ªÀÄUÉ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÁÝgÉ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ºËzÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. F ¢£À D vÁ½ ¤ªÀÄä°è EzÉAiÀiÁ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀ CzÀÄ PÀmÁÖVzÉ DzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß j¥ÉÃjUÉ PÉÆnÖzÉÝÃ£É JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÀ°è ºÉýgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀå JAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆnÖzÉÝÃ£É JAzÀgÉ ¸Àj. £À£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ¢B 08-09.11.2012 gÀAzÀÄ dgÀÄVvÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¢B 30.06.2013 gÀAzÀÄ YõÁÕ£À¨sÁgÀwAiÀÄ°è zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄwÛÃgÁ ¸ÀzÀj zÀÆj£À°è ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ªÀÄzÀÄªÉ ¢B 08.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀA§«¹zÉ JAzÀÄ ºÉýgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ E®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¥ÀæªÀiÁtôvÀ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä vÉÆAzÀgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. £Á£ÀÄ ¹QÌA ªÀÄtô¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è JAPÁA NzÀÄvÁÛ EzÉÝÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÉÝÃ£É JAzÀgÉ ¸Àj. JAPÁA ¸ÉÃgÀ®Ä C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÄ PÉÆlÖgÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ CzÀ£ÀÄß NzÀ®Ä ¸ÉÃjzÉÝ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ DUÀ CzÀ£ÀÄß NzÀ®Ä ¸ÉÃgÀ®Ä £À£Àß vÀAzÉvÁ¬Ä £À£ÀUÀÉ C£ÀĪÀÄw PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. ªÀÄzÀÄªÉ DªÀÄAvÀætzÀ°è JAPÁA JAzÀÄ vÉÆÃj¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ JAPÁA NzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. D jÃw JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw PÉÆnÖgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀļÀÄî JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¹QÌA ªÀÄtô¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è £À£Àß «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä £À£Àß vÀAzÉvÁ¬Ä ºÀtPÀnÖzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgïUÀÉ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÉ ºÀt PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ.

ªÀiÁågÉÃeï ¨ÉÆæÃPÀgï ¥ÀzÀägÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£ÀUÉ zÉêÀgÁeïgÀªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ D¬ÄvÀÄ. zÉêÀgÁeïgÀªÀgÀÄ ºÉZïJJ¯ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝgÀÉ ªÀÄvÀÄÛ wAUÀ½UÉ gÀÆ.50,000.00 ¸ÀA§¼À §gÀÄvÁÛ EzÉ JAzÀÄ ¥ÀzÀägÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀzÀägÀªÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÀgɹ ¸ÁQë ºÉý¸À®Ä vÉÆAzÀgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀÄ ºÉýzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ «ZÁj¹gÀÄvÉÛêÉ. CªÀgÀÄ ºÉZïJJ¯ï£À°è PÁAmÁæåPÀÖgï DV PÉ®¸À ªÀÄÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ wAUÀ½UÉ gÀÆ.50,000.00 ¸ÀA§¼À §gÀÄvÁÛ EzÀÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZïJJ¯ï£À°è CªÀgÀÄ PÁAmÁæåPïÖ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ JAzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹gÀÄvÉÛãÉ. CªÀgÀ ºÀɸÀj£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAmÁæåPÀÖgï ¯Éʸɣïì EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ CªÀgÀÄ E£ï¸ÉÊqï PÁAmÁæåPÀÖgï C®è Omï¸ÉÊqï PÁAmÁæåPïÖ JAzÀÄ ºÉý CªÀgÀÄ zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. E£ï¸ÉÊqï PÁAmÁæåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ Omï¸ÉÊqï PÁAmÁæåPïÖ ªÀÄzsÉå £À£ÀUÉ ªÀåvÁå¸À UÀÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è DzÀgÀÉ ºÉZï Dgï r¥ÁmïðªÉÄAmï£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï £À£ÀUÉ CªÀgÀÄ Omï¸ÉÊqï PÁAmÁæåPïÖ JAzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ gÀÄ.50,000.00 DzÁAiÀÄ EzÉ vÉÆÃj¸À®Ä ¤ÃªÀÅ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹¢ÝÃgÁ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CzÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ.

2012£Éà E¸À«AiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀAB 23, 1£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ, £ÁUÀgÁ¨Á«AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è D¬ÄvÀÄ. JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CtÚ, CtÚ£À ªÀÄUÀ, CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨sÁªÀ §A¢zÀÝgÀÄ. £À£Àß PÀqɬÄAzÀ £À£Àß vÀAzÉvÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß K¼ÀÄ d£À ªÀiÁªÀA¢gÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¨ÉÃqÀvÀÆÛgÀÄ£ÀªÀgÀÄ. ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁvÀÄ PÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ 250 UÁæA a£Àß, JzÀÄgÀÄzÁgÀjUÉ 100 UÁæA a£Àß, §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.2®PÀë £ÀUÀzÀi ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß DqÀA¨ÀsgÀ¢AzÀ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CPĄ̀sÁªÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉýzÀgÀÄ. CzÀPÉ̯Áè £ÁªÉ¯Áè M¦àPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ CªÀgÀÄ PÉýzÀÝ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä M¥ÀàzÉ EzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ M¦àgÀÄvÁÛgÁ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ CªÀgÀÄ K£ÀÆ ºÉüÀ°®è wAUÀ½UÉ gÀÆ.50,000.00 ¸ÀA§¼À §gÀÄvÁÛ EzÉ ¸Àé®à ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¤ÃªÀÅ ºÉýzÁUÉ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ K£ÀÄÁ PÉý®è F PÉùUÉÆøÀÌgÀ ¤ÃªÀÅ ¸À馅 ªÀiÁr ºÉüÀÄvÁÛ E¢ÝÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ CªÀgÀÄ D jÃw PÉüÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀgÀzÀQëuÉUÉ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ ¤ÃªÀÅ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ C£ÀߥÀÇuÉðñÀéj £ÀUÀgÀzÀ°è ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr¹gÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ C£ÀߥÀÇuÉðñÀéj £ÀUÀgÀzÀ°èAiÉÄà JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÉà ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝgÀÄ DzÀgÉ CzÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EgÀ°®è CzÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀģɬÄAzÀ 5-6 Q«Ä. zÀÆgÀzÀ°èzÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ªÀÄzÀĪÀÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ C£ÀߥÀÇuÉðñÀéj £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÁA¸ÁjPÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zɪÀÅ C°è £ÁªÀÅ 5 wAUÀ¼ÀÄ EzÉݪÀÅ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¢B 09.11.2012 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢B 07.01.2013 gÀAzÀÄ ¤ÃªÀÅ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¤Ã«§âgÀÄ C°è C£ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ EzÁæ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ C°è ¸Àé®à dUÀ¼À DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. dUÀ¼Á AiÀiÁPÉ DUÀÄvÁÛ EvÀÄÛ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ gÀÆ.2®PÀë ºÀt ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À EvÀÄÛ DzÀÝjAzÀ dUÀ¼À DqÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzÀs EgÀĪÀAvÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ ¥Àr¸ÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ. EAxÀ ªÀåQÛ eÉÆvÉ ¸ÀA§AzÀs EzÉ JAzÀÄ ¤¢ðµÀÖªÁV ºÉüÀÄvÁÛ EgÀ°®è DzÀgÉ £À£Àß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. D jÃw ªÀÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë M¼ÀUÁVgÀÄvÉÛãÉ. D vÀgÀºÀ K£ÀÆ E®è DgÉÆÃUÀåªÁVzÉÝÃ£É JAzÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ.

£Á£ÀÄ FUÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÀÆÃUÀ®Ä vÀAiÀiÁgÀÄ E®è. ªÀÄzÀiªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß vÀAzÉvÁ¬Ä JzÀÄgÀÄzÁgÀjUÉ £ÉPï ZÉÊ£ï PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. D ¢£À JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁAUÀ®å ZÀÉÊ£ï PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ gÀÆ.2®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýgÀÄvÁÛgÉ. ¸É¥ÀÖA§gï wAUÀ¼À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ DUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ PÉüÀÄvÀÛ£É EzÀÝgÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ, CªÀgÀ CPÀÌ ¨sÁªÀ, CtÚ, CtÚ£À ªÀÄUÀ PÉýzÀÝgÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä M¦àgÀ°®è DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀ° JAzÀÄ CªÀjUÉ ºÉýzÉݪÀÅ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 2 ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. £À£Àß ªÉÄÃ¯É £À£Àß AiÀÄdªÀÆ£ÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ jÃw C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ CªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀA§AzÀs EzÉ JAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉüÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV C£ÀĪÀiÁ£À §gÀÄvÁÛ EvÀÄÛ JA§ÄzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¤ªÀÄä AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ ¸Áår¸ïÖ DV ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ JAzÀÄ ºÉýgÀÄwÛÃgÁ ºÁUÀAzÀgÉ K£ÀÆ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ gÁwæ £Á«§âgÀÄ MnÖUÉ EzÁÝUÀ CªÀgÀÄ C¼ÀĪÀÅzÀÄ, PÉÊPÀaÑPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä PÀzÀjPÉƼÀÄîvÁÛ EzÀÝgÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ ¤ªÀÄä eÉÆvÉ ¸ÉPïì ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ JAzÀÄ ºÉýgÀÄwÛÃgÁ CzÀÄ vÀ¥Áà ¸ÀjAiÀiÁ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ CªÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¥ÁætôAiÀiÁUÉ PÉüÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÀ°è ºÉýzÀAvÀ ªÉƨÉʯï AiÀiÁjUÉ ¸ÉÃjvÀÄÛ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ £À£ÀUÉ ¸ÉÃjvÀÄÛ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. £À£Àß AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ ¨É½UÉÎ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ §gÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ JAzÀgÉ ¸Àj. ¸ÁQëAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸À® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀivÁÛ EzÀÝgÀÄ. D ªÉƨÉʯï G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁªÀvÀÄÛ »A¸É PÉÆnÖ®è JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¢B 18.01.2013 gÀAzÀÄ ¤ÃªÀÅ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄß AiÀÄƤn ¯ÉÊ¥sï ¯ÉÊ£ï D¸ÀàvÉæUÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ CªÀgÀÄ D jÃw ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ DzÀÝjAzÀ £Á«§âgÀÄ PÀÆvÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PË£Éì°AUïUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ PÉÊ PÀaPÑ ÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ Sizdon plus ªÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÉÊzÀågÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj OµÀ¢Aü iÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §j¸À®Ä PÉÆqÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÀÄß JzÀÄgÀÄzÁgÀjUÉ AiÀiÁPÉ PÉÆlÖgÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ªÉÊzÀågÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj OµÀ¢Aü iÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¤ÃªÀÅ ¸ÉéÃZÁZÁgÀ fêÀ£À £ÀqɸÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÉÆr¹gÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ ¨sÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä zÀÆgÀªÁtô PÀgÉ ªÀiÁr £À£Àß ºÀwÛgÀ gÀÆ.2®PÀë PÉýzÀÄÝ AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀ JA§ÄzÀÄ £É£À¦gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ D jÃw ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆlÖgÀÄ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄvÁÛ E¢ÝÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¢B 18.01.2013 gÀAzÀÄ ¤ÃªÀÅ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢B 30.01.2013 gÀAzÀÄ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ JAzÀÄ ºÉýgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ¯Éà §A¢zÀÝgÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¢B 30.01.2013 gÀAzÀÄ ¤ÃªÀÅ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ°®è ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è¢ÝgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. D ¢£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉý ¤ªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¸ÀļÀÄî ºÉýgÀÄwÛÃgÁ ¤ÃªÀÅ D ¢£À D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ°®è JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ £Á£ÀÄ D ¢£À D ªÀÄ£ÀÉAiÀÄ°èzÉÝ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ.

¤ªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°®è JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ DUÀ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¤ÃªÀÅ D¢£À D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ°®è JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¢B 11.03.2013 gÀAzÀÄ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä vÀAzÉvÁ¬ÄUÉ w½¹zÉ JAzÀÄ ºÉýgÀÄwÛÃgÁ DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ°®è JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ EzÉÝ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÀ°è ¢B 11.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁrzÀÝgÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÉÝÃ£É JAzÀgÉ ¸Àj. EzÀPÉÌ ¸ÀA§AzÀs¥ÀlÖºÁUÉ ¢B 25.06.2013 gÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÉÇð¸À zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖ®è JAzÀgÉ ¸Àj. F PÉøÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÝ DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼À°è ºÁQgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ dįÉÊwAUÀ¼À°è ºÁQzÉÝ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¢B 11.03.2013 jAzÀ F PÉøÀ£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ªÀÄzÀsåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ £À£Àß AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ°®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¤ªÀÄä AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ dÆ£ï PÉÆ£ÉAiÀĪÁgÀzÀ°è °ÃUÀ¯ï £ÉÆÃn¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §A¢gÀ°®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¢B 30.06.2013 gÀAzÀÄ ¤ÃªÀÅ YõÁÕ£À¨sÁgÀw ¥ÉÇð¸À oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ºËzÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÁB 4 gÀAzÀÄ J¥sïLDgï ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¢B 04.07.2013 gÀAzÀÄ ¤ÃªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß YõÁÕ£À¨sÁgÀw ¥ÉÇð¸À oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆnÖgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ zÀÆgÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀ®Ä ºÉýzÀÝgÀÄ DzÀÝjAzÀ §gÉzÀÄPÉÆnÖgÀÄvÉÛãɠJAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¤ÃªÀÅ MlÄÖ 2 zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ºËzÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¨ÁjUÉ PÉÆmÁÖUÀ PË£Éì°AUï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝgÀÄ £ÀAvÀgÀ §gÉzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. zÀÄqÀØ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤ÃªÀÅ 2 zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀzÉ EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. JzÀÄgÀÄzÁgÀjUÉ wAUÀ½UÉ gÀÆ.50,000.00 DzÁAiÀÄ EzÉ JAzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ zÁR®wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. DzÁAiÀÄ EzÉ JAzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä zÀÈrüPÀgÀt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ CªÀgÀÄ PÁAmÁæåPïÖ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§AzÀs¥ÀlÖ zÁR¯Áw ºÁdgÀÄ¥Àr¹gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄUÉ gÀPÀëuÉ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀ®A 18 gÀ PɼÀUÉ PÉýgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ºËzÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ªÀiÁZïð 2013 jAzÀ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁV®è JAzÀgÉ ¸Àj. JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ PËlA©PÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è Restitution conjugal rights PÉøÀ£ÀÄß ºÁQzÁÝgÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀAiÀiÁj¢ÝÃgÁ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ E®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¤ªÀÄUÉ gɹqÉ£ïì DqÀðgï AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÉÝÃ£É DyðPÀ vÉÆAzÀgÉ EzÉ DzÀÝjAzÀ DzÉñÀ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. JzÀÄgÀÄzÁgÀgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀzÉ EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ zÀÄqÀØ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F MAzÀÄ PÉøÀ£ÀÄß ºÁQ¢ÝÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ E®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÀ°è JAPÁA N¢ ªÀÄÄV¹¢ÝÃgÁ JAzÀÄ ºÉýgÀÄwÛÃgÁ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. £À£Àß AiÀdªÀiÁ£ÀgÀÄ vÁ£ÀÄ Diploma in electronics ªÀiÁrzÉÝÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀÝgÀÄ.

11. During the course of cross-examination of R.W.1 he has deposed to the following “£ÀªÀÄäzÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ¤±ÀѬĹzÀAvÀºÀ «ªÁºÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ CfðzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¥ÀzÀä JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¨sÉÃn ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆzÀ®£Éà ¨ÁjUÉ CfðzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉZïJJ¯ï£À°è PÁlæåAPÀÖgï DV GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ wAUÀ½UÉ JAlĸÁ«gÀ ¸ÀA§¼À«vÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 50¸Á«gÀ ¸ÀA§¼À«vÀÄÛ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. «ªÁºÀzÀ ªÀiÁvÀÄPÀxÀUÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ ¨sÁªÀ ªÀÄzÀså¹ÜPÉ ªÀ»¹zÀ ¥ÀzÀä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ M§âgÀÄ G¥À¹Üw EzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉýgÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj ªÀiÁvÀÄPÀxÉAiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÉʯÁzÀ ªÀÄnÖUÉ «ªÁºÀÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆr JAzÀÄ PÉýzÉݪÀÅ. «ªÁºÀªÀÅ ºÉZï©Dgï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À, ªÀiÁUÀr gÉÆÃqï£À°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÉ ¸Àj. ¸ÀzÀj «ªÁºÀzÀ°è §AUÁgÀzÀ D¨ÀsgÀtUÀ¼ÀÄ CªÉAzÀgÉ PÀwÛUÉ ZÉÊ£ï, ¨Áæ¸É¯ÉÊmï PÉÊUÉ GAUÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ 01 eÉÆvÉ ¸ÀÆmï §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¨É½î ¥ÀÇeÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉ ¤ÃrzÀÝgÀÄ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è.

C£ÀߥÀÇuÉðñÀéj £ÀUÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfðzÁgÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁUÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zɪÀÅ JAzÀgÉ ¸Àj. ªÉÆzÀ°UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfðzÁgÀgÀÄ ZÉ£ÁßV fêÀ£À £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ JAzÀgÉ ¸Àj. CfðzÁgÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV HlªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ JAzÀgÉ ¸Àj. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «zsÉÃAiÀÄ ºÉAqÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ J¯Áè PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. «ªÁºÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀjUÉ gÀÆ 02®PÀë ¸Á® ªÀiÁrgÀĪÀ PÁgÀt CfðzÁgÀjUÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ PÉýzÉÝãÀÄ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj PÁgÀtPÉÌ CfðzÁgÀgÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ CfðzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀµÀÖzÀ°èzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÉÝà JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. CfðAiÀÄ ¥sÁågÀ 11 gÀ°ègÀĪÀ ºÉýgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVªÉ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. CfðAiÀÄ ¥sÁågÀ 12 gÀ°ègÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀAvÉ £Á£ÀÄ CfðzÁgÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÉÛãÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. CfðzÁgÀgÀ £ÀqÀvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀnÖzÉ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. CfðzÁgÀgÀjUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀA§AzÀs«zÉ JAzÀÄ «ªÁºÀªÁzÀ 28 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¹zÉÝà JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. CfðAiÀÄ ¥sÁgÀå 13 gÀ°ègÀĪÀAvÉ CA±ÀUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ CfðzÁgÀjUÉ CwAiÀiÁV ¯ÉÊVAPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÉÝ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj «ZÁgÀPÉÌ£À£ÀߣÀÄß CfðzÁgÀgÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§Þ¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÉÝ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. CfðzÁgÀjUÉ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß §¼À¸À®Ä ©qÀÄwÛgÀ°®è JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CfðzÁgÀgÀÄ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ºÉüÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉƨÉÊ®£ÀÄß §¼À¸À®Ä ©qÀÄwÛgÀ°®èªÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è.

CfðzÁgÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ ©qÀÄwÛgÀ°®è JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. CfðAiÀÄ ¥sÁågÀ 16 gÀ°ègÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀå JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¤.¦.05 gÀ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ªÉÊzÀågÀÄ £À£ÀUÉ ¤gÀAvÀgÀ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CPÀÌ ¨sÁªÀ CfðzÁgÀjAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃrPÉAiÀĤßlÄÖ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÉÝêÀÅ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj «ZÁgÀzÀ°è £À£Àß ¸ÀA§A¢ü ¨Á®PÀȵÀÚ £À£Àß CtÚ gÀWÀÄ CfðzÁgÀjUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÉݪÀÅ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ªÉÄÃ¯É w½¹zÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CfðzÁgÀgÀ £ÀqÀªÀ½PÉ ¸Àj E®èªÉAzÀÄ CfðzÁgÀgÀ£ÀÄß QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj ¢£ÀzÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÀjUÉ 02 ®PÀë ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÁßV vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÁQzÉAiÉÄAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj «ZÁgÀªÁV CfðzÁgÀgÀÄ vÀ£À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ CfðzÁgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ gÁf ¸ÀAzsÁ£ÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ CfðzÁgÀgÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. £ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÉgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀPÁgÀt«®èzÉ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉÝ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¢B 11.03.2013 ªÀgÀUÉÆ ¨ÁrUɪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÉݪÀÅ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¥sÁågÀ 19 gÀ°è ºÉýgÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÀĽî¤AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CfðzÁgÀjUÉ zÉÊ»PÀªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁr CfðzÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQgÀÄvÉÛãÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¢B 25.06.2013 gÀAzÀÄ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ CfðzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¨sÉÆÃUÀåzÀ ªÀÄ£É ªÀiÁr¹PÉÆqÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÉÛêÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. YõÁÕ£À ¨sÁgÀw ¥ÉǰøÀ oÁuÉAiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj «ZÁgÀªÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÉǰøÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è §Ä¢Þ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÁj CfðzÁgÀgÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀ£ÀÄß zÁR°¹zÀÝgÀÄ JAzÀgÉ ¸Àj.

¹¹ £ÀAB 7107-2013 ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ £À£Àß ªÉÄÃ¯É CfðzÁgÀgÀ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉAzÀgÉ ¸Àj. ¸ÁQëÎUÉ MAzÀÄ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸À¯ÁV ¸ÁQëAiÀÄÄ ¸ÀzÀj zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤.¦.14 JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj zÁR¯ÉAiÀÄÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄ®ä£À« ¸À°è¹zÀÄÝ DzÉñÀ ¥ÀæwUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. PËlÄA©PÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è JA¹ £ÀAB 2753-2013 ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è gÀÆ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ fêÀ£ÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉñÀªÁVzÉAiÉÄAzÀgÉ ¸Àj. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ «ZÁgÀªÁV 13.04.2016 gÀAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è vÀqÉAiÀiÁYÕÉ vÀA¢gÀĪÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁQëAiÀÄÄ M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤.¦.15 JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¤.¦.15 gÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 05£Éà vÁjT£ÀAzÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è gÀÆ 10¸Á«gÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁV DzÉñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÉ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. ¸ÀzÀj «ZÁgÀªÁV £Á£ÀÄ ¸ÀļÀÄî £ÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. Qæ«Ä£À¯ï C¦¯ï £ÀAB 51-2014 ¥ÀæPÀgÀtzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÄÖ Qæ«Ä£À¯ï ¦nµÀ£ï £ÀAB 2204-2016 ¥ÀgÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹gÀÄvÉÛãÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁQëAiÀÄÄ M¦àPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. Qæ«Ä£À¯ï C¦¯ï £ÀAB 51-2014 DzÉñÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁQë M¦àPÉƼÀÄîvÁÛgÉ DzÀgÉ ¸ÀzÀj DzÉñÀzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁQë ºÀ¯ÉèUɼÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. Qæ«Ä£À¯ï C¦¯ï £ÀAB 51-2014 vÀqÉAiÀiÁYÕÉ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛãÉAzÀgÉ ¸Àj. ¸ÀzÀj zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤.¦.16 JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¢B 11.03.2013 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÁQzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀļÀÄî. ¸ÀzÀj vÁjÃT£ÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉAzÀgÉ ¸Àj.

£Á£ÀÄ CfðzÁgÀgÉÆA¢UÉ «ªÁºÀªÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁgÀw JA§ÄªÀAvÀºÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ PÉʪÁgÀzÀ°è «ªÁºÀªÁVgÀÄvÉÛãÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÁ¸À«zÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. CfðzÁgÀjUÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ DZÉ ºÁQgÀÄvÉÛÉãÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀzÀj «ZÁgÀªÁV ¸ÀļÀÄî ¸ÁQë £ÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. £À£Àß ªÀÄÄRå«ZÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ¥sÁågÀ 06 gÀ°è ºÉýgÀĪÀAvÉ ¸ÀzÀj CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀĽî¤AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. £À£Àß ªÀÄÄRå«ZÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ¥sÁågÀ 09, 10, 11, 12 gÀ°è ºÉýgÀĪÀAvÉ ¸ÀzÀj CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀĽî¤AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. gÀªÉÄñï JA§ÄAªÀvÀºÀ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀ£ÀÄß zÁR°¹gÀĪÀÅ¢®è.

12. On perusal of these depositions it is clear that relationship between the petitioner and respondent is not in dispute. The petitioner has failed to prove the respondent has harassed her. However no specific allegations are being made against the respondents so as to prove the act of Domestic Violence. Mere allegations which are not specific and which are vague in nature cannot be accepted as proof of Domestic Violence.

See also  Whether mandatory injunction can be granted for vacation of property by person in permissive possession of property?

13. When such being the case, the infliction of domestic violence made against the respondents gets diluted and same cannot be accepted. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is beneficiary legislation and is intended to protect the interest of wife. In order to claim any relief under the said Act, must satisfy and prove before this Court that she is an aggrieved woman U/s.2(a) of the said Act and she has been subjected to domestic violence as defined U/s.3 of Domestic violence Act. Hence on perusal of the evidence of P.W.1 it establishes that except the vague allegations made against the respondent, the petitioner has not proved her case of domestic violence against him.

14. The petitioner has prayed for a protection order U/s.18 of the Act. As discussed above the petitioner has failed to prove the fact of Domestic Violence by the respondent on her. Such being the case, this court cannot relief under the Sec 18 of the Act. Apart from the self serving statements in the petition and her examination in chief the petitioner has failed to substantiate by producing cogent documents or iota evidence to prove her case. Thus, she is not entitled for the relief U/s.18 of the Act.

15. The petitioner has prayed for a direction against the respondents to provide for residence order U/s.19(1) (F) and Sec 19(8) of the Act. Such being the case, this court cannot relief under the Sec 19 of the Act. Apart from the self serving statements in the petition and her examination in chief the petitioner has failed to substantiate by producing cogent documents or iota evidence to prove her case. Thus, she is not entitled for the relief U/s.19 of the Act.

See also  FIR Quashed - Delay in FIR, Section 498a IPC filed after HMA 13a as counter blast

16. The petitioner has sought for a direction against the respondent for the compensation of Rs.10 Lakhs and maintenance as this court deems fit. No doubt the petitioner has not proved ingredients of the protection of women from domestic violence act, but still the respondent is held respondent to pay compensation of Rs.2,00,000/- to petitioner. As respondent being the husband of petitioner, he is bound to discharge his duty as husband of petitioner as per the Hindu Law. Hence, I answer Point No.1 PARTLY IN THE AFFIRMAIVE.

17. POINT No.2: In view of the materials placed before this court, pleadings, depositions and documentary evidence, this court proceeds to pass the following:

ORDER The petition filed by the petitioner U/s.12 of Protection of Women fromDomestic Violence Act 2005, is allowed in part.
The protection order U/s.18 of Act is hereby rejected.
The residence order U/s.19 of Act is also rejected.
Further the respondent is directed to pay to the petitioner Rs.2 Lakhs (Rupees Two Lakhs) as compensation.
The claim of maintenance for the petitioner is hereby rejected.
No order as to costs.
Office is directed to furnish copy of this order to both the parties at free of cost.
(Dictated to the Stenographer directly on computer, typed by her, corrected and then pronounced by me in the open Court this the 16th day of October 2017).

(GAYATHRI.S.KATE) MMTC – IV, BANGALORE.

ANNEXURE

1) LIST OF WITNESSES EXAMINED FOR THE PETITIONER:

P.W.1: Smt. J. Deeapa

2) LIST OF DOCUMENTS MARKED FOR THE PETITIONER:

Ex.P.1: Wedding Card Ex.P.2 & 3: Photos Ex.P.4 & 5: Medical document Ex.P.6: Complaint Ex.P.7: Endorsement Ex.P.8: FIR & Complaint of C.C.No.7107/2014 Ex.P.9: RTI Form ‘A’ Ex.P.10: HAL Application dt.17-01-2014 Ex.P.11: HAL Dt.05-06-2013 two page document Ex.P.12: System Domain document dt.29-08-2013 Ex.P.13: M.C.No.2753/13 Ex.P.14: Judgement copy of Crl.Apl.No.51/11 Ex.P.15: Order copy of interim Ex.P.16: Stay order copy

3) LIST OF WITNESSES EXAMINED FOR THE RESPONDENT:

R.W.1: Devaraj P.

4) LIST OF DOCUMENTS MARKED FOR THE RESPONDENT:

NIL (GAYATHRI.S.KATE) MMTC – IV, BANGALORE.

1 thought on “Protection order, Residence order and Maintenance under DV Act Rejected

  1. kindly send me the judgements to my e-mails, on D,V, CASES & U/S. 498A CASES as under:

    RP BANSAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CopyRight @ MyNation
×

Free Legal Help, Just WhatsApp Away

MyNation HELP line

We are Not Lawyers, but No Lawyer will give you Advice like We do

Please read Group Rules – CLICK HERE, If You agree then Please Register CLICK HERE and after registration  JOIN WELCOME GROUP HERE

We handle Women Centric biased laws like False Section 498A IPC, Domestic Violence(DV ACT), Divorce, Maintenance, Alimony, Child Custody, HMA 24, 125 CrPc, 307, 312, 313, 323, 354, 376, 377, 406, 420, 497, 506, 509; TEP, RTI and many more…

See also  Maintenance based on actual earning, not on able-bodied
MyNation FoundationMyNation FoundationMyNation Foundation